Gecikme zammı oranı değişti

Resmî Gazetede (14 Kasım 2023 tarih ve 32369 sayılı) yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararıyla (Karar Sayısı: 7782); 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

3_3_pi_1.png

Katsayılar ve küsuratlar

Vergi uygulamasında katsayılar belli basamaklara kadar kullanılmaktadır. Vergi uygulama programlarının kodlama çalışmalarında bu durum dikkate alınmayabilmekte dolasıyla farklı hesaplama sonuçlarına ulaşılabilmektedir.

Vergi uygulama programları üretme projelerinde kodlama bilen ile vergiyi bilen aynı kişi değilse yaşanan gecikmeler ve diğer sorunlar yanında ayrıca anlatım eksiklikleri de önem arz etmektedir. Örneğin vergi bilen sizsiniz, kodlayıcı da başkası. Kodlayıcıya dediniz ki; "Demirbaşın değerini, Aralık 2022 ayına ait Yİ-ÜFE değerinin taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran ile çarp." Doğru söylediniz ama eksik oldu. Şunları da ilave etmeniz gerekirdi: "Bu oranın küsurat basamakları 5 den fazla ise 5. basamakta kes, 6. basamak ne olursa olsun 5. basamak rakamını değiştirme, yani sonucu aşağı yuvarla"

Sonsuz basamağa sahip olduğu varsayılan pi sayısı üzerinden örnek verilerek vergi uygulamasında popüler katsayıların kaç basamağa kadar kullanıldığı konusunda hazırlanmış kısa bir farkındalık yazısına hoş geldiniz.

KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

Yayımlanan VUK-149/2022-12 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.