KDV Genel uygulama Tebliğinde Değişiklik

Katma Değer Vergisi Genel uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 46 Seri numaralı tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile; tevkifattan doğan KDV iade alacaklarından vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilebilecek "nakden ve mahsuben" KDV iadeleri, iade talebinde bulunulacak alt sınır, sahte belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespitler, 7440 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların "Özel Esaslar" karşısındaki durumu, hasılat esaslı KDV uygulaması bölümüne bazı yeni mükellef gruplarının eklenilmesi, yönünde açıklamalar yapılmıştır.