İndirimli Kurumlar Vergisi

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesiyle düzenlenmiştir. Uygulamadan aynı zamanda gelir vergisi mükellefleri de yararlanır.


Müessese, yatırım harcamaları üzerinden yatırıma katkı tutarı hesaplanması ve yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar beyan edilen kazancın indirimli oranla vergilendirilmesi esasına dayanmaktadır.


Yatırımcıların, diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için de (yatırım henüz tamamlanmadan) yatırım aşamasında indirimli vergi uygulanması imkânı vardır. Yatırım tamamlandıktan sonra henüz yararlanılmamış olan yatırıma katkı tutarının endekslenmesi imkânı da sağlanmıştır.


Teşvikli yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi, özellikli vergi hesaplamalarından biridir. Her hesaplama döneminde, önceki dönemden etkilenen ve sonraki dönemleri etkileyen (yararlanılan-devredilen katkı) rakamlar nedeniyle zaman skalası üzerinde izlenmesi gereken özelliğe de sahiptir. İşletmenin birden fazla yatırımı olması, bazılarının yatırım döneminde, bazılarının işletme döneminde, bazılarının teşvik katkı sürecinin tamamlanmış, bazılarının devam ediyor olması vb. durumlar oldukça karışık bir hesaplama gerektirmekte ve bu hesaplamaların denetimi ve izlenmesi ayrı bir uzmanlık desteğine ihtiyaç doğurmaktadır.


İşletmenin teşvikli yatırımları yanında aynı zamanda ihracat nedeniyle elde ettikleri kazançlarına 5 (beş) puan, üretim kazançlarına 1 (bir) puan indirimli, aynı zamanda ilk defa halka arz edilme nedeniyle iki (2) puan indirimli kurumlar vergisi uygulanması, bunların yanında uyumlu mükelleflere sağlanan %5 vergi indirimi uygulaması bu gereksinimi daha belirgin hale getirmektedir.