Binek Oto Kısıtlamaları

Binek Oto Kısıtlamaları
Son Sürümde Yapılan

2023 Yılında uygulanacak hadler işlendi

Yönetici Notu

Binek otomobiller için getirilen kısıtlamalara göre hesaplamalar yapmak üzere geliştirilmiştir.

Kısıtlamalar

Binek otomobiller için getirilen kısıtlamalar aşağıdaki gibidir.

Gider Kısıtlamaları

Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesinin (5) numaralı bendinde yer alan; "Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri" hükmüne göre tamamı gider yazılabilen taşıt giderlerine, 1/1/2020 tarihinden itibaren 7194 sayılı Kanunla eklenen aşağıdaki parantez içi hükümle kısıtlama getirilmiştir: (Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.) Aynı kısıtlama GVK Md. 68/(5)'e eklenen hükümle serbest meslek kazançları için de getirilmiştir.

Kira Kısıtlamaları

Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesinin (1) numaralı bendine,1/1/2020 tarihinden itibaren 7194 sayılı Kanunla eklenen aşağıdaki parantez içi hükümle kısıtlama getirilmiştir: (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 (*) TL kadarlık kısmı ... gider olarak dikkate alınabilir.) Aynı kısıtlama GVK Md. 68/(5)'e eklenen hükümle serbest meslek kazançları için de getirilmiştir.

ÖTV ve KDV Kısıtlamaları

Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesinin (1) numaralı bendine,1/1/2020 tarihinden itibaren 7194 sayılı Kanunla eklenen aşağıdaki parantez içi hükümle kısıtlama getirilmiştir: (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, ... binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 140.000 (*) TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.) Aynı kısıtlama GVK Md. 68/(5)'e eklenen hükümle serbest meslek kazançları için de getirilmiştir.

Amoertisman Kısıtlamaları

Bu kısıtlama için Atc Tools içinde bulunan "Amortisman Hesaplama" programını kullanınız.

Bu program Atc Tools programının ayrılmaz bir parçasıdır. Atc Tools programını tetkik veya indirme için burayı tıklayınız.