Amortisman Hesaplama

Amortisman Hesaplama
Son Sürümde Yapılan

2024 Yılı için; a) Doğrudan amortisman yazabilme rakamı ile b) Binek oto amortisman kısıtlama rakamı yeniden değerleme oranında artırıldı.

Yönetici Notu

Bu program, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak amortisman hesaplamalarında kullanılmak üzere üretilen bir hesap makinesidir.

Gereksinim

Vergi Usul Kanununun amortisman ayırma hükümlerinde son zamanlarda yapılan değişiklikler kısaca; a) 2020 Yılı ve sonrası için getirilen binek oto amortisman kısıtlaması, b) 2022 Yılı ve sonrası için getirilen günlük amortisman uygulaması; sayılabilir.

Geçtiğimiz yıl (2021) gündeme gelen "Yeniden değerleme" müessesinde amortismanlarının ayrılmış sayılması önem arz etmiştir. Yeniden değerlemenin farklı esaslarda ve değişik yasa hükümleri (VUK Mükerrer Madde: 298/Ç ve Geçici 32. Madde) kapsamında 30.09.2023 tarihine kadar geçici vergi dönemlerinde uygulanması mümkündür. Öte yandan 31/12/2023 tarihinde kadar ertelenen "Enflasyon Düzeltmesi" uygulamasında da amortismanlar tablosunu görmek isteyebilirsiniz.

Binek otolarda öteden beri kıst amortisman uygulaması boyutu da bulunmaktadır.

Binek otolarda kıst amortisman uygulaması yanında getirilen amortisman kısıtlaması ve bu iki düzenlemenin birlikte uygulanmasında özellikle yılın son aylarında satın alınan binek otomobillerinde farklı hesaplamalar yapılabildiği, bu konuda hararetli tartışmalar yaşandığı gözlemlenmiştir.

Açıklanan bu nedenlerle, amortisman hesaplamalarını yapmak ve hesaplamanın detaylarını mümkün olduğunca göstermek üzere bağımsız bir program yapma gereksinimi duyulmuştur.

Gelecek

Bu modül, ilerleyen zamanlarda yapılması planlan, her işletme başına amortisman kayıtlarını (kıymetin alındığı tarihten itibaren üzerinde yapılan yeniden değerleme, enflasyon düzeltmesi vb. değişikliklerinin detayları dâhil) izlemek üzere yapılması düşünülen amortisman listesi programının hesaplama motoru olarak kullanılacaktır.

Bu program Atc Tools programının ayrılmaz bir parçasıdır. Atc Tools programını tetkik veya indirme için burayı tıklayınız.