Adat Hesaplama

Adat Hesaplama
Son Sürümde Yapılan

Bu sürümle; Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Kararı uyarınca 2024/II. Geçici vergi dönemi hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı programa yüklendi.

Yönetici Notu

Bu sihirbaz, adatlandırma işlemlerinde meslek mensuplarına yardımcı olmak ve geçmişten günümüze, denetim ve analiz çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Adat Hesaplama

Olması gereken; işletmenin olağan ihtiyaçları kadar nakdin işletme kasasında bulunması ve nakit fazlasının banka hesaplarında yer almasıdır. Kasada ticari teamüllere göre yüksek miktarda bir nakit tutuluyorsa, bunun nedeni araştırılmakta ve bu durum VUK’nun 3’üncü maddesi ve KVK’nun “Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” hükümleri bakımından irdelenmektedir. İhtiyaç fazlası kasada tutulan nakitler işletme sahibine verilen borç olarak değerlendirilmektedir.

Gerek kasa hesabı gerekse 131 vb. hesaplarda işletme sahibine borç olarak verilmiş nakitlere faizin gün sayısı ile birlikte hesaplanması işlemine adatlandırma denilmektedir.

Bu sihirbaz, adatlandırma işlemlerinde meslek mensuplarına yardımcı olmak ve geçmişten günümüze, denetim ve analiz çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Sihirbaz ile işletmelerde, işletme sahibi ve ortaklarına ödünç para (borç para) verilmesi durumlarında, Tekdüzen Hesap Planında yer alan 100-131, 331 ve benzeri hesaplar için faiz ve bu faize ilişkin KDV hesaplanması işlemlerinin yapılmasının ve denetlenmesinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Programın Özellikleri

Sihirbaz, konuya ilişkin detaylı bir mevzuat setini barındırmakta ve istendiğinde Word belgesi olarak ihraç edebilmektedir.

Kasa ve cari hesap seçenekleri yanında TL ve yabancı para seçeneklerini de ihtiva etmektedir. Ortaklardan kısa-uzun vadeli alacaklar ile ortaklara kısa-uzun vadeli borçların hepsinin bir arada bulunması hali (131-231-331-431 hesaplar aynı anda) desteklenmektedir.

Program VDK Danışma Komisyonu Kararına uygun hale getirilmiştir. Yıl içerisinde değişen faiz oranlarına uyum sağlaması, 10 farklı faiz oranı (TL, USD, EUR, iç emsal) türü için faiz oranlarının girilebilmesi, bu programın olumlu yönleridir.

Adat, cari hesaplarda iki yöntemle hesaplanmakta olup ülkemizde bankaların tercih ettiği Hamburg metodu yanında diğer yöntem olan Doğru Metot da desteklenmektedir.

Uygulama; tercihlerinizi ve son çalışmanızı hatırlama, hesaplama sonuçları için Word belgesi üretme, Excel ile liste alışverişi ve ilave mevzuat bilgileri barındırma yetenekleriyle donatılmıştır.

Bu program Atc Tools programının ayrılmaz bir parçasıdır. Atc Tools programını tetkik veya indirme için burayı tıklayınız.